Isporuka za Dravakom

Danas je kompanija Tehnix izvršila isporuku specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada komunalnom poduzeću Drava kom d.o.o. Predmet je dobiven na javnom nadmetanju putem sistema ekonomski najpovoljnije ponude. Unatoč pandemiji COVID-19 kompanija Tehnix uspješno zadržava kontinuitet svog poslovanja, a posebno se to odnosi na isporuku komunalnih vozila EKOMUNAL.