Svečano potpisan ugovor za projekt Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu

Danas je kompanija Tehnix d.o.o. u prostorima Komunalca d.o.o. svečano potpisala ugovor za projekt KK.06.3.1.15.0006 Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu.
Ugovor vrijedan 14,9 milijuna kuna sa PDVom potpisali su Nataša Tetec, predsjednica Uprave Komunalca, Goran Međurečan, član Uprave Komunalca i Đuro Horvat, direktor društva Tehnix d.o.o.
Za projekt Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu proveden je postupak javne nabave temeljem kojeg je donijeta Odluka o odabiru najpovoljnije ponude društva Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca.
Navedeni projekt Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu provodi se kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Ugovor će se provoditi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.15.0006) potpisan je između Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Koprivnica, kao korisnika sredstava, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Projekt je započeo 4. studenog 2019. godine, a završava 04. siječnja 2022. godine. Lokacija na kojoj će se provoditi je Marovska ulica u Herešinu.
Projekt se odnosi na izgradnju dvije hale na postojećoj Kompostani na površini od 4017m2, koje će služiti za zaprimanje, obradu i pred obradu biootpada te proizvodnju komposta. U jednoj će hali biti laboratorij za praćenje samog procesa kompostiranja tako da će se u svakom procesu dobiti kvalitetan kompost. Bit će ugrađene dvije sabirne jame za tehničke vode, po jedna u svakoj hali, a napravit će se i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje.
Uz dvije hale sagraditi će se i natkriveni dio gdje će se skladištiti gotov kompost, nova pakirnica za vreće od 10 do 50 kilograma, a nabavit će se i novo sito za prosijavanje, drobilica za usitnjavanje, novi utovarivač za manipulaciju biorazgradivim otpadom te napraviti još jedna praonica za vozila.
Kapaciteta postrojenja je 9000 tona biootpada godišnje.
Cilj projekta je smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište te povećati iskorištavanje biootpada kompostiranjem, što su ciljevi zacrtani na lokalnim, nacionalnom ali i europskom nivou. Predmetni projekt doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji je zacrtan do 2022. godine.